Договір публічної оферти

Прочитайте уважно текст даної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким положенням даної оферти, не зрозуміли будь-яке її положення, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +380 44 244 94 62. У разі прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти та підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі його положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які відповідають вимогам цього Договору та є офіційною публічною пропозицією згідно зі ст.633 та ст. 641 Цивільного кодексу України Закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості», в особі в.о. директора Мельник Валентини Анатоліївни, що діє на підставі Статуту (надалі — «Виконавець»), на визначених Договором умовах, згідно з переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення Вами дій, передбачених п.п. 3.3.1., 3.3.2. цього Договору, що означає повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).

1. Визначення термінів

1.1. Договір (оферта) — це публічний договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї оферти, та є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого договору в цілому.
1.2. Сайт — веб-сторінка, доступна в мережі Інтернет під доменним ім’ям https://cdc.dcz.gov.ua/ і всі (будь-які) суб-домени (під-домени) даного ресурсу.
1.3. Акцепт оферти (прийняття пропозиції) — повне та беззастережне прийняття Замовником умов, викладених у цьому Договорі шляхом заповнення анкети на сайті https://cdc.dcz.gov.ua/ та належної оплати вартості послуг. Договір, укладений Замовником у вигляді акцепту цієї оферти, має юридичну силу згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до договору, укладеного сторонами у письмовій формі.
При поданні анкети та здійсненні оплати згідно з умовами цього Договору, Замовник вважається знайомим та згодним з усіма умовами цієї оферти.
1.4. Виконавець — Заклад післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості», в особі в.о. директора Мельник Валентини Анатоліївни, що діє на підставі Статуту.
1.5. Замовник — це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, та має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем.
1.6. Курс — цілісний та сформований виклад за допомогою Контенту однієї чи кількох тем будь-якого напряму у сфері соціально-психологічного розвимтоку ринку праці в сучасних умовах. Характеристики Курсу визначаються відповідно до пропозиції Курсу.
1.7. Контент означає вебінари, фонограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником.
1.8. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, терміни проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу, яка діяла на момент оплати.
1.9. Реєстрація Замовника (далі — реєстрація) — заповнення Замовником Анкети шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.
1.10. Анкета — електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу навчання, що підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором та для підтвердження укладання Замовником цього Договору.
1.11. Особистий кабінет — кімната в Google Клас, до якого Замовник отримує доступ після реєстрації на Сайті. Через Особистий кабінет Замовник отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.
1.12. Посилання на сайт — літерно-цифровий або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.
1.13. Система оцінювання — встановлена Виконавцем система оцінки якості засвоєння навчальних курсів. Система встановлюється, проводиться, змінюється, удосконалюється за рішенням Виконавця.
1.14. Викладач — особа, яка безпосередньо проводить заняття з курсу.
1.15. Навчання — онлайн -заняття з Викладачем.
1.16. Повідомлення про оплату — повідомлення, надіслане Виконавцем на електронну пошту, вказану Замовником (потенційним Замовником) та/або смс-повідомлення, направлене на вказаний Замовником номер мобільного телефону, із зазначенням: актуальної інформації про вартість послуг, банківських реквізитів на оплату тощо. Термін дії Повідомлення складає 10 (десять) календарних днів з моменту його надсилання Виконавцем. Після закінчення цього терміну Повідомлення є недійсним.
1.17. Сторони — Виконавець та Замовник.
1.18. Банківський рахунок Виконавця — банківський рахунок закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості».

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги з навчання у сфері соціально-психологічного розвитку ринку праці в сучасних умовах та забезпечити доступ Замовника до обраного ним Курсу, а Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, та дотримуватись умов та порядку їх отримання, встановлених Договором.
2.2. Обсяг та характеристика послуг за цим Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.
2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових екземплярів Договору він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).
2.4. Послуги за цим Договором є освітніми послугами щодо Закону України «Про освіту».
2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.
2.5.1. Виконавець не зобов’язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.5.) та не несе відповідальності у разі невідповідності Замовника.
2.6. Усі умови Договору, викладені у цій оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком використання послуг Замовник зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору та іншою інформацією, оприлюдненою на Сайті Виконавця.
2.7. Особа, яка не погоджується з умовами Договору, не може бути її стороною і повинна утриматися від реєстрації на навчання. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору та вважається Замовником відповідно до його положень. Замовник може самостійно в будь-який момент ознайомитись з умовами Договору на Сайті Виконавця та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію із сайту Виконавця, зокрема з метою ознайомлення з важливою інформацією щодо навчання, яка може періодично оновлюватись.
2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Договору на Сайті. Редакція цього Договору, що діє, доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://cdc.dcz.gov.ua/
2.9. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не погоджується з новими умовами Договору, він повинен припинити користування послугами Виконавця.

3. Порядок укладання договору

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця з навчання та укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.
3.2. Оферта може бути акцептованою (прийнятою) будь-якою фізичною особою, яка відповідає вимогам цього Договору та бажає придбати послуги Виконавця.
3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив такі дії в їх сукупності:
3.3.1. належним чином заповнив анкету на Курс і простовив у ній позначку про прийняття Оферти;
3.3.2. після оформлення анкети належним чином сплатив послуги Виконавця згідно з повідомленням про оплату, отриманим від Виконавця.
3.3.3. Реквізити для оплати послуг Виконавця зазначаються у повідомленні про оплату.
3.3.4. Особа, яка не виконала хоча б одну з дій, передбачених п.п.
3.3.1, 3.3.2. цього Договору не є Замовником.
3.4. Акцепт цієї оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє та беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі та без винятків), і що Замовник погоджується та беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу , розміщені на Сайті Виконавця.
3.5. Термін акцепту необмежений.
3.6. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту акцепту та діє протягом усього строку отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
3.7. Умови цього Договору діють для будь-якого Курсу навчання із зазначених на Сайті.
3.8. Умови Договору залишаються для Замовника незмінними з моменту повної оплати обраного Курсу до завершення Виконавцем занять з цього Курсу.
3.9. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця у разі порушення Замовником умов цього Договору. Виконавець повідомляє Замовнику про розірвання Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану при Реєстрації. У разі грошові кошти, сплачені Замовником за Курс, не повертаються.

4. Порядок участі у навчанні

4.1. Для участі у навчанні Замовнику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цього Договору.
4.2. Після реєстрації на вказану Замовником електронну пошту (e-mail) перед початком навчання надійде повідомлення про участь у навчанні.
4.3. Для участі у навчанні Замовник використовує власний комп’ютер
4.4. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час і місце проведення занять, заздалегідь повідомивши про це Замовника. Але в будь-якому випадку, загальна кількість занять, передбачених курсом, не може бути меншою, ніж у Пропозиції, яка діяла на момент оплати.
У разі, якщо Виконавець ухвалив рішення про перенесення дати/часу певного заняття, Замовник отримує:
повідомлення на вказаний ним при реєстрації e-mail
та/або смс-повідомлення на вказаний при реєстрації номер мобільного телефону
та/або повідомлення в Особистий кабінет про нову дату/час проведення заняття.
4.5. Виконавець має право не допустити до участі у занятті Замовника, який порушив чи не виконав умови цього Договору. Про це Виконавець повідомляє Замовнику особисто або на його контактний e-mail.
4.6. У разі пропуску Замовником заняття з причин, що не залежать від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення. Запис заняття завжди доступний в Особовому кабінеті, крім випадків, коли заняття просить не записувати викладач або неможливо було здійснити запис не з вини Виконавця.
Доступ до бази відеозаписів є закритим, і дозвіл на використання відеозаписів поширюється виключно для навчальних цілей. У разі їх нецільового використання у відкритому доступі, з комерційною чи іншою метою, Виконавець залишає за собою право обмежити доступ до навчального відео-матеріалу або припинити відеозапис цих занять на весь період навчання за вибраним курсом для всієї групи. Виконавець немає права записувати заняття, якщо це суперечить авторському праву викладача.
4.7. Під час проведення заняття Замовники мають право ставити питання, що стосуються виключно теми та змісту заняття, якщо Викладач не повідомить про інший порядок постановки питань та відповідей на них.
Обмеження можуть встановлюватись Виконавцем по всьому курсу навчання або щодо певних занять.
4.8. Після закінчення курсу навчання Виконавець приймає рішення про надання або ненадання електронних сертифікатів Замовникам, залежно від результатів навчання.
4.8.1. Сертифікати про участь у навчанні отримують Замовники, які:
виконали не менше 100% (сто відсотків) загального обсягу домашніх завдань за курсом та/або виконали підсумковий проект Курсу.
4.8.2. Замовники, які не виконали вимог, викладених у п. 4.8.1. Договору сертифікати не отримують.
4.8.3. За бажанням Замовника, який має право на отримання сертифіката, Виконавець видає йому сертифікат із зазначенням рівня знань Замовника з Курсу навчання. Рівень знань Замовника визначається Виконавцем із Системи оцінки.

5. Права та обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. При акцепті Договору та виконання Замовником умов цього Договору надати Замовнику можливість проходження обраного ним Курсу. У разі створення Виконавцем спільних чатів для спілкування замовників Виконавець також надає доступ Замовнику до спільного чату в месенджері.
5.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію про Курс.
5.1.3. На Сайті, у тексті цього Договору, у Пропозиції Курсу та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст та характеристики, про права та обов’язки сторін під час надання та отримання послуг.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати Пропозицію Курсу щодо власного рішення відповідно до потреб ринку навчання у сфері інформаційних технологій, поточних тенденцій, потреб потенційних Замовників тощо.
5.2.2. На підставі заяви Замовника, на свій розсуд вирішувати питання щодо можливості повернення Замовнику коштів сплачених за Курс, у разі якщо Замовник не розпочав навчання за Курсом.
5.2.3. Припинити доступ Замовника до Особистого кабінету та до всіх загальних чатів на будь-якому етапі Курсу без повернення внесеної Замовником оплати за Курс у випадках:
порушення Замовником правил поведінки під час проходження курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників Курсу, викладача, примус їх відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні висловлювання тощо.
порушення Замовником своїх обов’язків, передбачених Главою 6 цього Договору
встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, викладачів, третіх осіб
встановлення факту передачі Замовником реквізитів для доступу до Курсу третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю у Курсі, третім особам за плату або безкоштовно.
використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих внаслідок отримання послуг Виконавця, з іншою метою, крім особистого некомерційного використання при неповній оплаті Замовником за надані послуги згідно з пунктом 7.4
при поверненні коштів Замовнику
5.2.4. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору треті особи, укладаючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності. Виконавець має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без погодження із Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за власні дії

6. Права та обов'язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. На Сайті, чи у визначеній групі месенджерів, належним чином заповнити анкету та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу та правилами його проходження. Така згода вважається наданим Замовником, якщо він простовив позначку про прийняття оферти в Анкеті на Курс.
6.1.2. Повинно сплатити Виконавцю відповідно до умов цього Договору.
6.1.3. Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватись вимог законодавства України при виконанні цього Договору та проходження Курсу.
6.1.4. Утримуватися від:
поведінки, яка може перешкодити іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам брати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації , поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.
6.1.5. Утримуватись від інших дій, не передбачених цим Договором, але таких, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб.
6.1.6. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою іншою метою інформацію та матеріали, які стали йому доступні у зв’язку з наданням послуг Виконавцем та доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів замовником виключно для його особистого та некомерційного використання.
6.1.7. Нести матеріальну відповідальність за псування майна Виконавця, наданого Замовнику на навчання комп’ютерної грамоти (у період очних занять у групах коїться з іншими Замовниками).
6.1.8. Зберігати, жодним чином не поширювати, не розголошувати та відповідати за незаконне розголошення комерційної таємниці Виконавця, який полягає у застосуванні у процесі надання послуг системи «Особистих кабінетів учнів».
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Вибрати Курс навчання відповідно до власних потреб.
6.2.2. Отримати послуги відповідно до умов цього Договору.
6.2.3. Отримати доступ до Курсу в Особистому кабінеті з початку занять з цього Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов’язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.
6.2.4. Звернутися до Виконавця з письмовою заявою щодо вирішення питання про повернення коштів, сплачених за Курс, до моменту закінчення 48 (сорок восьми) годин після завершення першого заняття з Курсу.
6.2.5. Безкоштовно визначення рівня власної професійної підготовки, за необхідності, пройти попереднє тестування.
6.2.6. Відвідувати факультативні заняття, якщо передбачено курсом навчання.

7. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за цим Договором встановлюється у національній валюті України та повідомляється Замовнику шляхом направлення Виконавцем Повідомлення про оплату.
7.1.1. Вартість відповідного Курсу може бути змінена Виконавцем після 10 (десяти) календарних днів з моменту відправки Повідомлення про оплату.
7.2. Насправді вважається вартість Курсу, яка діяла на момент зарахування належної оплати Курсу від Замовника на банківський рахунок Виконавця.
7.3. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту належної оплати та до закінчення оплаченого Курсу.
7.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді повної 100% (стовідсоткової) передоплати.
7.5. Кошти, перераховані Замовником за послуги Виконавця зараховуються на банківський рахунок Виконавця виключно у національній валюті України.
7.7. Вартість послуг не включає будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищезазначені витрати у разі повернення Виконавцем повної або часткової оплати за послуги Виконавця.
7.8. Послуги вважаються оплаченими у момент зарахування належної оплати за Курс на рахунок, вказаний Виконавцем у Повідомленні про оплату.
7.9. Актуальна інформація про знижки на вартість певного Курсу (Курсів) розміщується на Сайті.
7.10. Загальна знижка на вартість Курсу не може перевищувати 25% (двадцять п’ять відсотків) від повної вартості Курсу.
7.11. Однакові знижки не поєднуються, не обчислюються шляхом додавання номіналу знижок між собою. Одна людина може використовувати лише один сертифікат на знижку для оплати обраного курсу.
7.12. У разі необхідності повернення коштів Замовник повинен зв’язатися з Виконавцем за контактним телефоном, вказаним на Сайті. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати з адреси зареєстрованої електронної пошти Виконавцю скан копію заяви про повернення коштів із зазначенням таких даних: прізвище, ім’я, по батькові; назва Курсу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата перерахування) причин відмови від послуг тощо.
7.12.1. У разі неналежного оформлення запиту про повернення коштів та/або відсутності у заяві про повернення Замовника необхідної інформації Виконавець має право не розглядати таку заяву Замовника та не несе за це відповідальності.
7.13. При поверненні коштів Виконавець використовує засоби платежу, які використовував Замовник. Якщо Замовник використовував кілька різних платіжних коштів, Виконавець може використовувати будь-який з них на свій вибір. З суми повернення коштів буде утримано всі додаткові послуги та комісії банків та платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.
7.14. Строк розгляду Виконавцем будь-яких заяв Замовника про повернення коштів, сплачених за Курс, становить 20 (двадцять) календарних днів з моменту отримання належним чином оформленої заяви Замовника.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимогами Договору.
8.2. У разі, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати договір та відмовити Замовнику у допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.
8.3. У разі порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, Викладачів, інших Замовників, у тому числі у разі передачі Замовником інформації, матеріалів, отриманих під час проходження Курсу третім особам, при виявленні фактів використання Замовником зазначених матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:
усунення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Курс та відшкодування Виконавцю прямих та непрямих збитків, завданих таким порушенням.
8.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, або які спричинили ненадання, неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, спричиняють розірвання цього Договору без повернення Замовнику суми оплати за послуги.
8.5. У разі порушення Виконавцем термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується продовженням термінів надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.
8.6. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, що надається за цим Договором.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів, отриманих у процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях та не допускається з іншою метою.
9.2. Виконавець залишає за собою всі виняткові майнові права інтелектуальної власності на Контент та Курси, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання третіми особами.
9.3. Виконавець не надає Замовнику жодних прав на використання знаків для товарів та послуг, які можуть утримуватись у контенті, Курсах, на Сайті.
9.4. У разі наявності обґрунтованих підозр щодо порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться у Контенті, Курсах, на Сайті, Виконавець залишає за собою право призупинити доступ до таких матеріалів без попереднього та подальшого повідомлення Замовника та не несе відповідальності за внесення таких змін.

10. Відмова від гарантій

10.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на власний розсуд та несе за це односторонню відповідальність.
10.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, досягнення, доходи, за репутаційні та інші ризики тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.
10.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися під час використання одними й тими самими послугами. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник цурається будь-яких претензій до Виконавця щодо результатів використання послуг Виконавця.
10.4. Замовника повідомлено про те, що його незгода з думкою викладачів та змістом курсів навчання не є підставою для повернення сплачених коштів.

11. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін.
11.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є винятковим): загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокада, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, вторгнення, революція, заколот, повстання, масові заворушення, запровадження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія , пожежа, вибух, тривалі перерви у роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також спричинені винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме : епідемія, епізоотія, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші стихійні лиха і т.п. .
11.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджено документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов’язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.
11.4. Виконавець має право повідомляти Замовника про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.

12. Додаткові умови

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується законодавство України. Усі суперечки за цим Договором вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
12.2. Досудовий претензійний порядок вирішення спорів між сторонами є обов’язковим за цим Договором. Строк розгляду претензії становить 20 (двадцять) календарних днів із моменту її отримання.
12.3. У разі якщо суперечку неможливо вирішити у претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовилися, що всі суперечки за цим Договором вирішуються в суді за місцезнаходженням Виконавця.

Прокрутить вверх